Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722
Danh sách tập tin – Ubuntu-VN

Danh sách tập tin

Từ Ubuntu-VN

Danh sách tập tin
 

giảmNgày tải Tên Thành viên tải Kích cỡ Miêu tả Số phiên bản
08:29, ngày 19 tháng 1 năm 2011AbiWord.png (tập tin)VHNgoc43 kB 1
08:24, ngày 19 tháng 1 năm 2011AbiWord-Bieu_tuong.png (tập tin)VHNgoc18 kB 1
11:27, ngày 16 tháng 1 năm 2011FontyPython-2.png (tập tin)VHNgoc115 kB 1
10:57, ngày 16 tháng 1 năm 2011FontyPython.png (tập tin)VHNgoc120 kB 1
06:06, ngày 15 tháng 1 năm 2011Software_sources-Kho_khac.png (tập tin)VHNgoc76 kB 1
05:57, ngày 15 tháng 1 năm 2011Software_sources-Cap_nhat.png (tập tin)VHNgoc61 kB 1
05:38, ngày 15 tháng 1 năm 2011Software_sources-Tim_may_chu-2.png (tập tin)VHNgoc34 kB 1
05:36, ngày 15 tháng 1 năm 2011Software_sources-Tim_may_chu.png (tập tin)VHNgoc22 kB 1
05:32, ngày 15 tháng 1 năm 2011Software_sources-May_chu.png (tập tin)VHNgoc34 kB 1
05:21, ngày 15 tháng 1 năm 2011Software-sources.png (tập tin)VHNgoc57 kB 1
15:22, ngày 6 tháng 1 năm 2011Tutb.png (tập tin)Khanh coltech1,11 MB (Hướng dẫn Ibus-Unikey)1
05:02, ngày 29 tháng 12 năm 2010Ubuntu.png (tập tin)VHNgoc11 kB 2
06:38, ngày 27 tháng 12 năm 2010Aptitude-Tai_goi.png (tập tin)VHNgoc25 kB 1
06:36, ngày 27 tháng 12 năm 2010Aptitude-Mat_khau.png (tập tin)VHNgoc26 kB 1
06:28, ngày 27 tháng 12 năm 2010Aptitude-Cai_dat.png (tập tin)VHNgoc33 kB 1
06:05, ngày 27 tháng 12 năm 2010Aptitude.png (tập tin)VHNgoc20 kB 4
08:34, ngày 26 tháng 12 năm 2010TTPT-thong-tin.png (tập tin)VHNgoc130 kB 1
08:18, ngày 26 tháng 12 năm 2010TTPM-lich_su.png (tập tin)VHNgoc127 kB 1
08:14, ngày 26 tháng 12 năm 2010TTPM-phan_mem_da_cai.png (tập tin)VHNgoc115 kB 1
09:57, ngày 25 tháng 12 năm 2010Bieu_tuong_trung_tam_phan_mem.png (tập tin)VHNgoc48 kB 1
09:53, ngày 25 tháng 12 năm 2010Trung_tam_phan_mem.png (tập tin)VHNgoc102 kB (Giao diện chính của Trung tâm phần mềm)1
11:49, ngày 16 tháng 9 năm 2010Pidgin-send-message.png (tập tin)VHNgoc19 kB (Cửa sổ gửi tin nhắn trong Pidgin)1
02:19, ngày 12 tháng 9 năm 2010Pidgin-add-buddy.png (tập tin)VHNgoc34 kB (Pidgin-Cửa sổ thêm bạn)1
01:49, ngày 12 tháng 9 năm 2010Pidgin-add-account.png (tập tin)VHNgoc44 kB (Cửa sổ thêm tài khoản của Pidgin)1
01:40, ngày 12 tháng 9 năm 2010Pidgin-welcome.png (tập tin)VHNgoc43 kB (Cửa sổ chào mừng của Pidgin)1
03:21, ngày 21 tháng 8 năm 2010Wubi_with_lucid.png (tập tin)Cmpitg22 kB (Wubi với lựa chọn Ubuntu 10.04 LTS. Created by CMPITG, this image is in public domain.)1
03:20, ngày 21 tháng 8 năm 2010Wubi_boot_screen.png (tập tin)Cmpitg25 kB (Wubi bootscreen. Created by CMPITG. This image is in public domain.)1
09:39, ngày 20 tháng 8 năm 2010Partition_error.png (tập tin)MrTux252 kB 1
03:04, ngày 20 tháng 8 năm 2010Livecd_install_finish.png (tập tin)Cmpitg104 kB (Màn hình cuối của trình cài đặt Ubuntu 10.04 LTS. Created my CMPITG, this image is in public domain.)1
03:03, ngày 20 tháng 8 năm 2010Livecd_install_user.png (tập tin)Cmpitg97 kB (Thông tin người dùng khi cài đặt Ubuntu 10.04 LTS. Created my CMPITG, this image is in public domain.)1
03:01, ngày 20 tháng 8 năm 2010Partitioner2.png (tập tin)Cmpitg114 kB (Phân vùng trong quá trình cài đặt Ubuntu 10.04 LTS. Created my CMPITG, this image is in public domain.)1
03:00, ngày 20 tháng 8 năm 2010Partitioner.png (tập tin)Cmpitg151 kB (Phân vùng khi cài đặt Ubuntu 10.04 LTS. Created my CMPITG, this image is in public domain.)1
02:26, ngày 20 tháng 8 năm 2010Keyboard_layout.png (tập tin)Cmpitg162 kB (Chọn keyboard layout trong khi cài đặt Ubuntu. Created my CMPITG, this image is in public domain.)1
02:19, ngày 20 tháng 8 năm 2010Chon_mui_gio.png (tập tin)Cmpitg200 kB (Giao diện cài đặt Ubuntu - chọn múi giờ. Created my CMPITG, this image is in public domain.)1
02:10, ngày 20 tháng 8 năm 2010Step1.png (tập tin)Cmpitg171 kB (Giao diện khởi động LiveCD của Ubuntu 10.04 LTS)1
01:01, ngày 19 tháng 8 năm 2010DownThemall.JPG (tập tin)Ducgiang 888858 kB 1
14:18, ngày 17 tháng 8 năm 2010Checkcdfordefects.png (tập tin)MrTux27 kB 1
10:02, ngày 15 tháng 8 năm 2010SS.png (tập tin)The legend killer1383 kB 1
10:01, ngày 15 tháng 8 năm 2010SS1.png (tập tin)The legend killer1385 kB 1
01:28, ngày 10 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_UndobackRun.JPG (tập tin)Ducgiang 88882 kB 1
01:15, ngày 10 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_Label.JPG (tập tin)Ducgiang 888814 kB 1
01:13, ngày 10 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_Format.JPG (tập tin)Ducgiang 888825 kB 1
01:11, ngày 10 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_Resize.JPG (tập tin)Ducgiang 888835 kB 1
01:00, ngày 10 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_CreatePartiton.JPG (tập tin)Ducgiang 888841 kB 1
00:12, ngày 10 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_Giaodien.JPG (tập tin)Ducgiang 888887 kB 1
23:59, ngày 9 tháng 8 năm 2010AcronisDisk_ChonManual.JPG (tập tin)Ducgiang 888858 kB 1
23:57, ngày 9 tháng 8 năm 2010Hirenboot_ChAcronisDisk.JPG (tập tin)Ducgiang 888819 kB 1
23:54, ngày 9 tháng 8 năm 2010Hirenboot_ChPartionTool.JPG (tập tin)Ducgiang 888817 kB 1
23:45, ngày 9 tháng 8 năm 2010Hirenboot_Chonboot.JPG (tập tin)Ducgiang 888840 kB 1
03:52, ngày 6 tháng 8 năm 2010CPU_DISK.JPG (tập tin)Ducgiang 888888 kB 1

Trang đầu
Trang đầu
Trang trước
Trang trước
Trang cuối
Trang cuối
Công cụ cá nhân
Thanh công cụ