Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722
Thông báo hệ thống – Ubuntu-VN

Thông báo hệ thống

Từ Ubuntu-VN

Bộ lọc
Lọc theo tình trạng sửa đổi:    
Trang đầu
Trang đầu
Trang trước
Trang trước
Trang cuối
Trang cuối
Xem kết quả mỗi trang
Tên thông báo Nội dung mặc định
Nội dung hiện thời
1movedto2 (Thảo luận)[[$1]] đổi thành [[$2]]
1movedto2_redir (Thảo luận)[[$1]] đổi thành [[$2]] qua đổi hướng
about (Thảo luận)Giới thiệu
aboutpage (Thảo luận)Project:Giới thiệu
aboutsite (Thảo luận)Giới thiệu {{SITENAME}}
accesskey-ca-addsection (Thảo luận)+
accesskey-ca-delete (Thảo luận)d
accesskey-ca-edit (Thảo luận)e
accesskey-ca-history (Thảo luận)h
accesskey-ca-move (Thảo luận)m
accesskey-ca-nstab-category (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-help (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-image (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-main (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-media (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-project (Thảo luận)a
accesskey-ca-nstab-special (Thảo luận) 
accesskey-ca-nstab-template (Thảo luận)c
accesskey-ca-nstab-user (Thảo luận)c
accesskey-ca-protect (Thảo luận)=
accesskey-ca-talk (Thảo luận)t
accesskey-ca-undelete (Thảo luận)d
accesskey-ca-unprotect (Thảo luận)=
accesskey-ca-unwatch (Thảo luận)w
accesskey-ca-viewsource (Thảo luận)e
accesskey-ca-watch (Thảo luận)w
accesskey-compareselectedversions (Thảo luận)v
accesskey-diff (Thảo luận)v
accesskey-feed-atom (Thảo luận) 
accesskey-feed-rss (Thảo luận) 
accesskey-minoredit (Thảo luận)i
accesskey-n-currentevents (Thảo luận) 
accesskey-n-help (Thảo luận) 
accesskey-n-mainpage (Thảo luận)z
accesskey-n-mainpage-description (Thảo luận)z
accesskey-n-portal (Thảo luận) 
accesskey-n-randompage (Thảo luận)x
accesskey-n-recentchanges (Thảo luận)r
accesskey-preview (Thảo luận)p
accesskey-pt-anonlogin (Thảo luận)o
accesskey-pt-anontalk (Thảo luận)n
accesskey-pt-anonuserpage (Thảo luận).
accesskey-pt-login (Thảo luận)o
accesskey-pt-logout (Thảo luận) 
accesskey-pt-mycontris (Thảo luận)y
accesskey-pt-mytalk (Thảo luận)n
accesskey-pt-preferences (Thảo luận) 
accesskey-pt-userpage (Thảo luận).
Trang đầu
Trang đầu
Trang trước
Trang trước
Trang cuối
Trang cuối
Công cụ cá nhân
Thanh công cụ