Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722
Tài liệu Ubuntu-VN – Ubuntu-VN

Tài liệu Ubuntu-VN

Từ Ubuntu-VN

n
n
Dòng 1: Dòng 1:
-
Sau 40 tuổi, nghiệp  mà  bản thân  mình đời này đã tạo dần dần sẽ hiện ra. Lời nói này rất có đạo lý. Ác nghiệp tạo trong đời quá khứ chúng ta không sợ, chỉ cần chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu đoạn ác tu thiện . Chúng ta nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, người giống như Viên Liễu Phàm này ở Trung Quốc trước đây, thậm chí là hiện đại rất  nhiều.  Họ  đều  có  thể  thay  đổi  vận  mệnh  của mình, vận mệnh đều nắm chắc ở trong tay của mình. Giáo  dục của Phật Đà không có gì khác, chính là dạy chúng ta cải  tạo  vận  mệnh.  Đoạn  ác  tu  thiện  là  cải  tạo  vận  mệnh. Phá  mê  khai  ngộ  là  chuyển  phàm  thành  thánh.  Chúng  ta muốn cải tạo vận mệnh của mình thì phải cố gắng học theo Phật. Phật đối với chúng ta từ bi đến tột đỉnh. Phật là hoàn toàn nghĩa vụ, nói lời chân thật .(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
Mấy năm nay, chúng tôi ở các nơi giảng Kinh thuyết pháp, đem tổng đề mục chọn lấy hai câu của các thầy giáo Trường đại học Bắc Kinh, đó là: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Hai câu nói này quả thật đúng là tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát. “Sư” là chuẩn mực, “phạm” là tấm gương tốt. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có thể làm tấm gương tốt cho người thế gian hiện đại hay không? Nếu vì người khác mà làm tấm gương tốt thì tự mình nhất định phải tuân thủ luân lý đạo đức, phải tuân thủ lời giáo huấn Thánh Hiền. Cho nên, Kinh phải đọc kỹ, lý phải nghiền ngẫm thật sâu, sau đó phải đem lời giáo huấn của Thánh Hiền thực hiện. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
-
Chúng ta y theo tư tưởng giáo dục cổ xưa của Trung Quốc, lấy nhà Nho làm thí dụ. Trung Quốc giáo dục, chọn lấy học thuyết của Khổng - Mạnh vào đầu năm triều nhà Hán, vua Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục. Ngay trong 2. 000 năm này, chính quyền có thay đổi, thay vua đổi chúa, thế nhưng Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục mãi đến đời Mãn Thanh cũng không thay đổi. Chính sách này thể dùng được đến 2. 000 năm cũng là không thể nghĩ bàn.
+
Một bài văn nhỏ tôi in ở đây, “Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ” nói rất hay: “Cảnh duyên không tốt xấu”. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên môi trường nhân sự, không có thiện ác, không có tốt xấu. Tốt xấu khởi từ tâm của mình. Tâm của mình khởi một niệm thiện, thì bên ngoài mỗi người đều thiện, mỗi sự mỗi vật đều thiện, không có là không thiện, đều là giúp đỡ ta. Cảnh giới thuận nghịch đều là giúp đỡ ta tu nhẫn nhục Ba La Mật. Ở trong thuận cảnh thì không tham, nghịch cảnh thì không sân. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác hiện tiền, biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch, không ngu si. Có cảnh giới nào không phải tăng thượng duyên tốt? Chỉ xem chúng ta có thể chuyển một niệm này trở lại được không? Đây quan trọng hơn hết. Bản thân chúng ta đời này có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Phải học cái gì cũng có thể nhẫn được. Nói lời thành thật, rơi vào nghịch cảnh nghịch duyên đã khó, mà rơi vào thuận cảnh thiện duyên càng khó hơn. Ở trong thuận cảnh thiện duyên không có một mảy may tâm tham ái khó hơn nhiều so với rơi vào nghịch cảnh. Cho nên, người Tiểu Thừa học từ trong nghịch cảnh, học ở trong khổ hạnh. Bồ Tát Đại Thừa học từ trong thuận cảnh. Trước tiên từ nghịch cảnh chuyển thân để tu lại thuận cảnh. Thuận - nghịch hai bên đều không dính nhiễm nữa thì bạn mới có thể vượt thoát mười pháp giới. Phật ở trong Kinh nói đạo lý này rất rõ ràng, rất minh bạch. Hơn nữa, Bồ Tát làm mẫu cho chúng ta thấy. Tôn giả Ca Diếp tu khổ hạnh, Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tu khổ hạnh, dạy người sơ học. Chỗ mà Thiện Tài Đồng Tử thị hiện thuận cảnh, là Bồ Tát Đại Thừa. Ở trong thiện duyên thuận cảnh như như bất động, cái Tông môn gọi là “đi qua một rừng hoa, không chạm một chiếc lá”, cái tâm này của Bồ Tát Đại Thừa mới thật sự đến thanh tịnh, cảnh giới thuận nghịch hiện tiền, không có gì không thanh tịnh bình đẳng. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
-
 
+
-
Phật pháp hưng vượng thì người thiện nhiều, xã hội yên ổn, vì vậy thiên hạ đại trị. Phật pháp suy, người học Phật ít, người thiện ít thì xã hội sẽ loạn động ngay. Cho nên nền giáo dục  của  Nho-Thích-Đạo  nhân,  yên  ổn  hay  động  loạn  quả, chúng ta nhất định phải biện biệt cho rõ ở chỗ này. Ở trong Lễ ký  - Học ký, nhà Nho nói :  “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”, đây chính là hiểu được “nhân”. Muốn xây dựng một chính quyền, một quốc gia, lãnh đạo nhân dân thì giáo dục là quan trọng nhất. Giáo học vi tiên! Chỉ cần làm tốt giáo dục thì nhân dân có thể [https://pixabay.com/en/photos/?q=chung chung] sống hòa mục, có thể đối xử nhau bình đẳng, có thể tu thiện dứt ác, há chẳng phải thiên hạ thái bình hay sao? Xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc, điều quan trọng nhất giáo dục. Trị quốc như vậy, trị nhà cũng không ngoại lệ. Nếu bạn mong muốn gia đình bạn hưng vượng, gia đình hưng vượng chắc chắn sinh [http://imgur.com/hot?q=ra ra] con cháu tốt. Con cháu tốt từ đâu có vậy? Vẫn là từ giáo dục ra. Bạn không dạy thì con cái làm sao tốt được? Do đó nhất định phải dạy chúng. Từ đó ta thấy, bất kể hoàn cảnh nào, giáo dục quan trọng nhất.(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
-
 
+
-
Xem thêm [https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/phat-bo-tat-di-lac/ tuong phat di lac] để biết thêm chi tiết
+

Phiên bản lúc 03:02, ngày 1 tháng 3 năm 2018

Công cụ cá nhân